<cite id="3n1jl"><ruby id="3n1jl"></ruby></cite>
<thead id="3n1jl"></thead>
<progress id="3n1jl"></progress><var id="3n1jl"></var><listing id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></listing>
<var id="3n1jl"></var>
<thead id="3n1jl"></thead>
<var id="3n1jl"></var><menuitem id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></menuitem>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></strike></var><menuitem id="3n1jl"></menuitem><var id="3n1jl"><i id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></i></var>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"></strike></var>
<cite id="3n1jl"></cite>
<cite id="3n1jl"></cite><menuitem id="3n1jl"></menuitem>
新闻资讯
当前位置:主页 > 新闻资讯 >
视动反应检测在啮齿类动物视网膜病变应用中的
来源:未知 |发布时间:2018-11-06 12:03|点击:
引言
对于啮齿类动物视觉功能的检测,主要依靠视网膜解剖检查、视网膜电生理测试和视觉功能行为测试来完成口。虽测试评估方法均有自己独特的优点,但是由于存在各自的缺点,尚未被科学界公认和接受。头部跟踪(head- racking-H)试验在1979年被 Cowey等(报道后其不断改进的测试方法,视动测试已做为一种非侵入性技术,被广泛应用于啮齿类动物视网膜功能减退的视觉功能量化评价。
1视动反应测试的原理
Cahl等认为图像稳定依靠头部转动反射,是由视反射( optokinetic reflex,OKR)、视动性眼震( optokineticnystagmus,OKN)和前庭眼反射( the vestibule- ocularreex,OR)这两种类型的眼球运动反应介导7。当动物或人通过视觉感知大部分视觉环境移动时(如在一列移动的火车上通过车窗注视车外风景时),这些反射就会被触发用于稳定在视网膜上运动的图像。而啮齿类动物的视网膜解剖结构无黄斑中心凹,故它们锁定其所看到的目标的能力十分有限,相反其更容易引起啮齿类动物的代偿性眼球运动。OKR诱导时,视网膜的整个视觉场景的漂移,引起眼球同向快速地旋转,最大限度地减少视网膜上的图像的运动。因其不需要培训,评估不同的中枢神经系统的功能,并可以用最少的消耗或适应反复诱导,并产生一个电子记录,使结果分析更容易,量化数据更客观。VOR是类似的响应于头的运动,是来自前庭系统,而不是通过视网膜的传输引起的。通常情况下,OKR和ⅤOR一起工作,以确保头部和身体的运动时图像在视网膜上的稳定的。
2视动头部追踪装置及改进
目前普遍使用的视动头部追踪检测装置是一个透明的转鼓,直径约在60~130cm,鼓中央有一个用来放置动物的平台。转鼓内侧壁贴有可以更换的不同空间频率和不同对比度的光波条栅。灯光从平台上方照射,以步进式电机控制转鼓,可以顺时针和逆时针转动,转动速度可以调节。小鼠会随着鼓壁上条栅的旋转而转动其头部,通过相机拍摄记录小鼠的头部运动,通过计算花费跟踪运动的总时间,和改变条带的宽度(不同的光栅频率),建立视觉功能的测量和视力的量度.
据报道高级哺乳动物具有相当大的视野重叠和双眼视觉,而低等的哺乳动物(如老鼠)的眼睛很少产生双眼视。而低等哺乳动物以鼻颞刺激诱发的视动反应是无的。色素大鼠两侧的单眼视动刺激是高度不对称的凹。对此 Thomas等{修改了原装置(图1),以单独测量每一只眼睛的视动反应,使左眼和右眼之间的头跟踪反应结果直接比较。由于原始装置中央平台未做其他的特殊处理,老鼠容易从平台上掉下或者偏离摄像头,这将给实验带来不便,故在原有的设备基础上加以改进。蒋丽琴等为了使头部动作观察更加明显,在老鼠头顶黏有一块椭圆形小纸板,纸板向上一面为黑色背景下有定距离的两个小白点,自行编写的测量软件通过追踪小白点的运动来记录头部的追随运动。
3视动头部跟踪的应用
3.1视网膜退变视动头部跟踪作为一种应用于啮齿类动物视网膜病变的视觉功能评价的非侵入性技术,在疾病不同阶段通过调整刺激参数如条纹宽度、光栅速度和比敏感度的视动得分来评估视网膜功能。用于评估视网膜退变( retinal degenerate,RD)动物视动头部跟踪响应-,该研究使用了基于Jaa的软件程序来创建并调节视动的刺激参数,如条的宽度、光栅速度和条纹运动的方向,并且以比较正常和视网膜退化大鼠和小鼠之间的反应。并对其头部反应评分(“0”=没有明显的头部跟踪,“1”=最小头部跟踪,“2”=好的头部跟踪但没有身体的运动,“3”=最大头部跟踪和最小的身体运动,“4最大头部跟踪和大幅度的身体运动)。 Caroline等通过一个条纹宽度为28,光测量9c/m2的视动转鼓参数检测发现,在204只小鼠当中有138只视网膜退化小鼠没有显示任何头部跟踪响应,剩余66只正常小鼠中45只表现出正常的反应,剩余21只中19只在第一次测试中没有反应,重复试验时显示正常的反应,剩余2只是由于其他原因影响
3.2青光眼青光眼出现视网膜神经节细胞的不可逆的损害,最终导致视野的丧失。目前用于评估青光眼动物模型的视觉障碍评估有两种行为分析:视觉上的水迷宫任务和视动鼓。视动鼓依靠视觉运动反应,这种反射是一种生理反应,其非常适合于分析的电路和性能的视网膜神经元的微妙变化。而在青光眼的研究中评估微妙的变化是确定新的干预策略能否成功的关键。 Liang等建立高眼压性青光眼小鼠模型来模拟人的高眼压性青光眼,激光治疗后使用回弹式眼压计监测眼压的变化并用视动行为测试来测量视觉能力的相应变化发现,在激光治疗前,双眼表现出正常的视力(左:0.375周/度;右0.397周/度)。在激光治疗后2mo,右眼的视力(眼压)与左对照眼相比明显下降(左:0.45周/度;右:0.228周度)。 Stephanie等利用视动反应来定量DBA2J小鼠在青光眼产生前后视野缺损的情况,并且充分体现了视图1行为测试仪器A:修改后的装置示意图,包括一个旋转鼓以及条纹。从滚筒外部170°均匀照射和后面固定190°的黑色挡板,阻断光源路径。B:从上述滚筒加入视頻摄像机,记录的头部运动固定的黑色挡板,并在转鼓中心放置大鼠束缚器C:大鼠束缚器:将大鼠置于一个细管(不同的尺寸取决于大鼠尺寸管),其可转动180°。该管头部一侧的前面有开口。带电板可以防止老鼠从爬出来。一旦受到电击,老鼠会一直平静地坐着,只转动头部。老鼠一次测试4min,每只眼睛为2min,条纹鼓单向转动,每个方向1min。头部跟随视动鼓旋转一次的时间(s)被记录为“头部跟踪”的鼓的旋转。两个不同的条纹宽度应对2个光栅频率,每度0.25个周期(1cm,中等条纹)和每度0.125个周期(2cm,大条纹)以每分钟两圈的恒定转速旋转用摄像机记录老鼠的头部动作供以后分析和评分。
动反应非侵入性的测量和评估视网膜视觉系统的功能。其研究的结果表明,增加眼压与视觉空间性能(视力和对比敏感度)存在着相关性
3.3糖尿病视网膜病变对于糖尿病动物研究的视觉通路的功能缺损表现使用最多的是视网膜电图( electroretinogram,ERG)。ERG已用于动物模型主要是量化全视野视网膜光闪烁的整体反应具有感光功能的衰老和疾病的认识是很有价值的。然而,视网膜内层电路以及包括它们的无长突和神经节神经元均受糖尿病影响显著[,使ERG不能完全解释糖尿病模型。因此,需要在糖尿病的动物模型的视觉功能的视动测试。 Asimov等(利用视动头部跟踪设备对杂交的秋田鼠视觉损失进行量化评估,结果表明在5~7.5月龄有显著的视觉缺失并且发现糖尿病可以引起空间频率关系的对比敏感度的改变。Aung等(2通过视动跟踪对链脲佐菌素(STZ)诱导的色素长埃文斯大鼠的高血糖的糖尿病模型视功能进行了评估,结果表明视动测定的刺激参数与大鼠的血糖水平有一定的关系.
3.4视网膜光损伤视网膜光损伤是一个非常复杂的过程,其中视紫红质在光损伤后视细胞凋亡的过程中起着十分重要的作用。在各种视网膜退行性病变的研究中,解释和评估光感受器细胞的损伤、死亡与视功能的对应关系也是眼科科研中的一个难题。陈晓勇等[2]利用视觉头部跟踪对28只SD大鼠在光损伤治疗前后连续测量动物的视功能状况,以观察大鼠视力的连续变化过程,以评估不同程度视功能的损伤。李学民等通过视动头部跟踪观察SD大鼠视细胞光损伤模型发现随着视细胞损伤程度的加重,SD大鼠的视功能呈现渐进性的下降,其视觉-运动的平均运动速度亦出现相应的变化。视觉一运动行为测试可以用于对SD大鼠的视功能进行定量的评估。
3.5其他eher氏遗传性视神经病变(IHON)是线粒体
呼吸链的复合物I突变引起的遗传性疾病。该疾病的特征在于中央视力损失,由于视网膜神经节细胞(RCC)功能障碍和视神经萎缩。 Fabrice等通过视动反射对艾地苯醌和短链苯醌对LHON的治疗效果进行评估,结果表明其在保护视力丧失和在加速视力恢复LHON患者疗效明显。张森等)通过转鼓视力仪检测豚鼠的颜色视觉并定量确定其颜色对比敏感度视力,以此评估豚鼠色觉和视功能。
4小结
视动头部跟踪是一种行为测试技术,与传统的视功能检查技术相比具有方法简单、快速、重复、无创、不会被适应的特点。虽然视动反应有其存在的局限如动物的不配合致使测量不准确,但是视觉头部跟踪具有很大的潜力,以增加我们对视网膜视觉系统的正常功能及病理机制的认识,以更好地了解、预防和治疗人类疾病,在未来的测定评估技术联合应用,将对继续了解发病机制和临床前试验测试新的治疗起到至关重要的作用。

在线客服

  • 客服一: QQ
  • 客服二: QQ
  • 客服三: QQ
  • 0371-55692663
  • 13673371063
大发快乐8大发快乐8app 沐川县 | 西乌珠穆沁旗 | 怀仁县 | 铜鼓县 | 温宿县 | 长泰县 | 平阴县 | 察雅县 | 华宁县 | 康平县 | 吉首市 | 肥城市 | 蚌埠市 | 八宿县 | 忻城县 | 兰考县 | 沈阳市 | 墨竹工卡县 | 南陵县 | 襄樊市 | 贵定县 | 哈密市 | 平顺县 | 石景山区 | 白朗县 | 彩票 | 邵阳县 | 新平 | 甘泉县 | 乌审旗 | 安庆市 | 白沙 | 班戈县 | 南雄市 | 崇州市 | 城固县 | 林州市 | 合水县 | 通化县 | 庆城县 | 乐清市 | 巴林左旗 | 曲靖市 | 通榆县 | 左云县 | 宣恩县 | 台南市 | 上虞市 | 耒阳市 | 教育 | 屯门区 | 扬州市 | 新营市 | 磐石市 | 易门县 | 河源市 | 济南市 | 广州市 | 牟定县 | 白城市 | 新沂市 | 乌兰县 | 乌鲁木齐市 | 蛟河市 | 泗洪县 | 临澧县 | 丹棱县 | 剑河县 | 临泉县 | 左权县 | 石首市 | 连州市 | 威宁 | 黑龙江省 | 贵德县 | 安阳县 | 南溪县 | 白河县 | 漯河市 | 德钦县 | 湖南省 | 德保县 | 新巴尔虎右旗 | 鸡西市 | 大足县 | 大竹县 | 哈尔滨市 | 陈巴尔虎旗 | 章丘市 | 晋江市 | 榆树市 | 昌邑市 | 阿鲁科尔沁旗 | 清涧县 | 铜川市 | 平泉县 | 江孜县 | 溆浦县 | 曲阜市 | 孙吴县 | 浦城县 | 商南县 | 昌乐县 | 高雄县 | 托里县 | 莲花县 | 望都县 | 清新县 | 绵阳市 | 铜梁县 | 泗阳县 | 金门县 | 沙湾县 | 岳普湖县 | 芜湖市 | 武功县 | 溆浦县 | 天柱县 | 雷州市 | 手游 | 武城县 | 泾源县 | 孟州市 | 应城市 | 恩平市 | 台前县 | 濉溪县 | 崇阳县 | 吴忠市 | 乐至县 | 廉江市 | 平南县 | 新邵县 | 民勤县 | 右玉县 | 马公市 | 嘉黎县 | 太白县 | 哈巴河县 | 淮滨县 | 浙江省 | 浑源县 | 军事 | 永宁县 | 嘉禾县 | 翁源县 | 延川县 | 仲巴县 | 平谷区 | 随州市 | 娄底市 | 全州县 | 仙桃市 | 大名县 | 始兴县 | 宽城 | 浠水县 | 南汇区 | 肥西县 | 娱乐 | 张家口市 | 宁海县 | 临汾市 | 紫云 | 临安市 | 杭锦后旗 | 临城县 | 东阳市 | 自治县 | 宁海县 | 九江市 | 旌德县 | 阿图什市 | 土默特左旗 | 中超 | 古田县 | 乃东县 | 浦东新区 | 土默特右旗 | 孝感市 | 鲁山县 | 新巴尔虎右旗 | 富裕县 | 太和县 | 万源市 | 涪陵区 | 芦山县 | 新余市 | 侯马市 | 海伦市 | 三亚市 | 玉溪市 | 武清区 | 靖边县 | 香格里拉县 | 江北区 | 兴山县 | 深州市 | 开江县 | 鄂伦春自治旗 | 射洪县 | 阜阳市 | 靖州 | 通江县 | 赣州市 | 明星 | 寿宁县 | 上蔡县 | 公安县 | 玉山县 | 彭阳县 | 论坛 | 阳朔县 | 蕉岭县 | 周宁县 | 克什克腾旗 | 莱芜市 | 彭州市 | 平乐县 | 册亨县 | 安吉县 | 乌海市 | 全州县 | 巴中市 | 葫芦岛市 | 水城县 | 酒泉市 | 集贤县 | 施甸县 | 绍兴市 | 堆龙德庆县 | 轮台县 | 莱阳市 | 东方市 | 彭泽县 | 于田县 | 峨眉山市 | 珲春市 | 长子县 | 虎林市 | 五家渠市 | 行唐县 | 巴彦淖尔市 | 萨嘎县 | 萝北县 | 巴南区 | 望江县 | 资中县 | 广河县 | 桂林市 | 大竹县 | 自贡市 | 隆子县 | 长垣县 | 玉环县 | 德昌县 | 哈尔滨市 | 田东县 | 沂源县 | 唐海县 | 龙里县 | 曲麻莱县 | 漯河市 | 高淳县 | 南皮县 | 达日县 | 当阳市 | 新邵县 | 资溪县 | 弋阳县 | 图片 | 毕节市 | 南京市 | 抚远县 | 孙吴县 | 大足县 | 凤阳县 | 宁津县 | 泗洪县 | 台东市 | 仁怀市 | 从化市 | 阳东县 | 濮阳县 | 古交市 | 嘉黎县 | 鸡泽县 | 刚察县 | 安国市 | 英山县 | 贵港市 | 卓尼县 | 大埔县 | 怀集县 | 和政县 | 金溪县 | 涿鹿县 | 邻水 | 西昌市 | 姜堰市 | 额尔古纳市 | 阿克 | 汉川市 | 辽宁省 | 沂南县 | 淅川县 | 汉寿县 | 若尔盖县 | 南江县 | 拉孜县 | 天台县 | 化隆 | 苍梧县 | 襄汾县 | 鹤峰县 | 内江市 | 牙克石市 | 饶平县 | 临邑县 | 定兴县 | 安岳县 | 壤塘县 | 阿克苏市 | 门头沟区 | 环江 | 怀化市 | 太原市 | 临颍县 | 遂平县 | 鹤壁市 | 旬阳县 | 深泽县 | 涿州市 | 济阳县 | 囊谦县 | 寿光市 | 互助 | 拜泉县 | 阿鲁科尔沁旗 | 海宁市 | 宜兰市 | 弥渡县 | 阿瓦提县 | 阿拉善盟 | 珠海市 | 青田县 | 正阳县 | 灌南县 | 揭阳市 | 突泉县 | 若尔盖县 | 潍坊市 | 重庆市 | 阿克 | 内丘县 | 平度市 | 岱山县 | 越西县 | 九江市 | 长宁区 | 连平县 | 炉霍县 | 揭阳市 | 皮山县 | 扶余县 | 积石山 | 揭阳市 | 新巴尔虎右旗 | 璧山县 | 玛多县 | 宁海县 | 玛多县 | 聂拉木县 | 广水市 | 新余市 | 喀喇沁旗 | 安阳县 | 抚松县 | 广平县 | 湘西 | 全椒县 | 贵南县 | 靖边县 | 石城县 | 新乡市 | 富顺县 | 巨鹿县 | 临朐县 | 个旧市 | 天水市 | 临潭县 | 呼玛县 | 吉木萨尔县 | 长岛县 | 北安市 | 吉林省 | 梨树县 | 铜鼓县 | 申扎县 | 育儿 | 客服 | 从江县 | 岳阳县 | 酒泉市 | 宜城市 | 博爱县 | 乡宁县 | 手机 | 乌兰察布市 | 漠河县 | 垫江县 | 习水县 | 从化市 | 辽阳县 | 耿马 | 伊宁县 | 孟津县 | 西昌市 | 梧州市 | 高要市 | 郑州市 | 泽库县 | 富平县 | 包头市 | 罗山县 | 治县。 | 黔西 | 兴和县 | 大英县 | 定安县 | 连南 | 潼关县 | 夏河县 | 斗六市 | 昭平县 | 循化 | 浮山县 | 江西省 | 天水市 | 大名县 | 宁海县 | 凯里市 | 磐石市 | 莱西市 | 金秀 | 安庆市 | 海南省 | 岢岚县 | 铜鼓县 | 阿荣旗 | 鄂伦春自治旗 | 福建省 | 安溪县 | 百色市 | 阿拉善右旗 | 偃师市 | 桑植县 | 磴口县 | 濮阳县 | 栾城县 | 泗阳县 | 贵州省 | 科技 | 汝南县 | 吉隆县 | 朝阳区 | 华容县 | 怀柔区 | 丹阳市 | 文水县 | 城固县 | 南靖县 | 富平县 | 凯里市 | 泸定县 | 巴林左旗 | 抚州市 | 阳城县 | 土默特右旗 | 南澳县 | 扎囊县 | 牡丹江市 | 松滋市 | 长泰县 | 宁海县 | 介休市 | 泰兴市 | 绥江县 | 长宁区 | 沈阳市 | 饶河县 | 万全县 | 鄂尔多斯市 | 密云县 | 濉溪县 | 屏东市 | 宁晋县 | 同德县 | 吴忠市 | 无棣县 | 峨眉山市 | 抚州市 | 塔河县 | 永定县 | 资讯 | 深水埗区 | 蒙山县 | 莲花县 | 高清 | 黄平县 | 博兴县 | 资源县 | 虎林市 | 清远市 | 麻栗坡县 | 从江县 | 建湖县 | 宜昌市 | 忻城县 | 柳林县 | 福州市 | 葫芦岛市 | 抚宁县 | 佛坪县 | 本溪 | 句容市 | 郧西县 | 同江市 | 崇文区 | 静海县 | 双柏县 | 大冶市 | 平泉县 | 随州市 | 黑山县 | 新乐市 | 图片 | 成武县 | 新安县 | 金门县 | 青河县 | 兴宁市 | 老河口市 | 苗栗县 | 沅陵县 | 克拉玛依市 | 项城市 | 祥云县 | 黑水县 | 渝中区 | 安化县 | 灌阳县 | 神池县 | 中超 | 延吉市 | 陕西省 | 娱乐 | 京山县 | 东源县 | 西乡县 | 永修县 | 肇庆市 | 三穗县 | 镇江市 | 巨野县 | 南丰县 | 乐业县 | 汝阳县 | 玉屏 | 静海县 | 云霄县 | 乐至县 | 岑溪市 | 苏州市 | 贺兰县 | 左云县 | 永顺县 | 深州市 | 宁明县 | 龙岩市 | 呈贡县 | 怀远县 | 奈曼旗 | 灵台县 | 道孚县 | 襄城县 | 浦北县 | 玉溪市 | 武隆县 | 天峨县 | 阳西县 | 秦皇岛市 | 教育 | 广东省 | 时尚 | 本溪市 | 赤城县 | 永新县 | 基隆市 | 西乌珠穆沁旗 | 黄山市 | 孝感市 | 道真 | 临桂县 | 贵州省 | 肥西县 | 阿尔山市 | 怀安县 | 根河市 | 高唐县 | 德昌县 | 巢湖市 | 张家港市 | 余干县 | 剑河县 | 治多县 | 钟祥市 | 韩城市 | 东安县 | 明溪县 | 绍兴市 | 仙居县 | 沙雅县 | 凤山县 | 朝阳区 | 剑川县 | 竹北市 | 南阳市 | 东至县 | 景泰县 | 滨州市 | 商丘市 | 手机 | 甘孜县 | 江源县 | 沁源县 | 湘乡市 | 肇州县 | 廉江市 | 青岛市 | 枣庄市 | 建湖县 | 木兰县 | 东台市 | 汉川市 | 鹤山市 | 扬中市 | 太和县 | 久治县 | 梨树县 | 开远市 | 镇宁 | 噶尔县 | 沙雅县 | 宜章县 | 元阳县 | 武威市 | 佛坪县 | 红安县 | 电白县 | 南京市 | 安宁市 | 桑日县 | 新安县 | 苍溪县 | 通州市 | 珠海市 | 长治县 | 通辽市 | 宜兰县 | 崇信县 | 汝南县 | 琼海市 | 长沙市 | 海南省 | 浑源县 | 都江堰市 | 永城市 | 抚宁县 | 青冈县 | 遂平县 | 东台市 | 永登县 | 水城县 | 资兴市 | 丰顺县 | 静乐县 | 中江县 | 甘泉县 | 太白县 | 吴江市 | 乃东县 | 邵阳县 | 马尔康县 | 宁波市 | 仁布县 | 广元市 | 肇源县 | 大余县 | 方城县 | 东辽县 | 寻乌县 | 拜泉县 | 海林市 | 虎林市 | 全椒县 | 渭南市 | 太和县 | 静乐县 | 和平县 | 岐山县 | 青铜峡市 | 五指山市 | 大邑县 | 孝义市 | 沁水县 | 武陟县 | 石楼县 | 合肥市 | 休宁县 | 南平市 | 佛冈县 | 古丈县 | 讷河市 | 台安县 | 哈巴河县 | 铁力市 | 清河县 | 孝义市 | 乐东 | 广水市 | 池州市 | 淄博市 | 曲松县 | 兰坪 | 信宜市 | 武乡县 | 磴口县 | 齐河县 | 辽阳市 | 文登市 | 建平县 | 延边 | 蚌埠市 | 米泉市 | 唐山市 | 公安县 | 乳山市 | 嘉鱼县 | 乌拉特中旗 | 菏泽市 | 家居 | 色达县 | 裕民县 | 恭城 | 桂林市 | 抚州市 | 双流县 | 库尔勒市 | 得荣县 | 延庆县 | 桃江县 | 高密市 | 额济纳旗 | 诸暨市 | 桂林市 | 共和县 | 四会市 | 曲沃县 | 青岛市 | 丰宁 | 宁远县 | 丹巴县 | 平利县 | 江达县 | 哈巴河县 | 修武县 | 克拉玛依市 | 梅州市 | 武宁县 | 元谋县 | 宜君县 | 古田县 | 措美县 | 久治县 | 湛江市 | 陆良县 | 汉中市 | 宾阳县 | 兴安盟 | 株洲县 | 土默特左旗 | 隆子县 | 汕头市 | 博白县 | 景泰县 | 灵川县 | 怀安县 | 山西省 | 前郭尔 | 天水市 | 大厂 | 双柏县 | 剑川县 | 金寨县 | 静乐县 | 兴义市 | 抚松县 | 健康 | 韶山市 | 昔阳县 | 容城县 | 宣威市 | 全南县 | 井陉县 | 奇台县 | 时尚 | 万州区 | 调兵山市 | 太湖县 | 黄石市 | 宜春市 | 府谷县 | 柯坪县 | 香格里拉县 | 城口县 | 汝阳县 | 东乌珠穆沁旗 | 信阳市 | 望奎县 | 景宁 | 溧水县 | 凤庆县 | 昌黎县 | 北碚区 | 沿河 | 二连浩特市 | 徐水县 | 东辽县 | 奉新县 | 阿图什市 | 吉安市 | 静海县 | 苗栗市 | 类乌齐县 | 沂源县 | 虞城县 | 邯郸县 | 衡水市 | 和平县 | 长宁区 | 武宣县 | 淮北市 | 漯河市 | 利津县 | 迁安市 | 迁安市 | 衡水市 | 清镇市 | 鄯善县 | 中方县 | 宜川县 | 区。 | 利津县 | 自治县 | 陇西县 | 攀枝花市 | 江门市 | 深水埗区 | 久治县 | 兖州市 | 吴江市 | 浙江省 | 怀安县 | 车险 | 沽源县 | 丹巴县 | 乳山市 | 莱芜市 | 泰安市 | 克山县 | 大余县 | 介休市 | 方正县 | 封丘县 | 神池县 | 宜昌市 | 庆云县 | 沙洋县 | 色达县 | 龙川县 | 华宁县 | 太保市 | 林口县 | 伊金霍洛旗 | 曲麻莱县 | 娄烦县 | 榆林市 | 安图县 | 宁河县 | 九龙坡区 | 龙州县 | 翼城县 | 长乐市 | 西乌珠穆沁旗 | 云安县 | 万荣县 | 张家川 | 敦煌市 | 昌图县 | 屏东市 | 财经 | 堆龙德庆县 | 日土县 | 友谊县 | 潞城市 | 武宁县 | 涿州市 | 株洲县 | 赤峰市 | 岐山县 | 康马县 | 祁连县 | 齐齐哈尔市 | 新绛县 | 贺州市 | 嘉黎县 | 太仆寺旗 | 德保县 | 保定市 | 兰坪 | 秦皇岛市 | 黑龙江省 | 临西县 | 墨玉县 | 西贡区 | 南京市 | 衡阳县 | 锦州市 | 古蔺县 | 莱芜市 | 常熟市 | 万宁市 | 邯郸县 | 万载县 | 澎湖县 | 宾川县 | 天长市 | 泗水县 | 尉氏县 | 博客 | 自贡市 | 贵港市 | 攀枝花市 | 旬阳县 | 拉孜县 | 甘泉县 | 辰溪县 | 蚌埠市 | 锡林浩特市 | 历史 | 石城县 | 满城县 | 区。 | 乐都县 | 桂林市 | 泸水县 | 瓦房店市 | 玛沁县 | 普宁市 | 吴忠市 | 尤溪县 | 焦作市 | 余干县 | 黑龙江省 | 武山县 | 进贤县 | 江津市 | 台中县 | 弥勒县 | 盱眙县 | 彭阳县 | 左贡县 | 合肥市 | 仁布县 | 武安市 | 乐山市 | 松溪县 | 齐河县 | 榕江县 | 凤台县 | 邯郸县 | 古交市 | 武川县 | 福州市 | 乌拉特前旗 | 澎湖县 | 剑阁县 | 竹山县 | 扎赉特旗 | 南投县 | 抚顺市 | 金沙县 | 灌云县 | 宜城市 | 西宁市 | 天柱县 | 北宁市 | 和平县 | 甘谷县 | 祁门县 | 汪清县 | 平谷区 | 甘南县 | 苏尼特左旗 | 南昌市 | 太和县 | 紫金县 | 沙河市 | 元江 | 博爱县 | 旌德县 | 通海县 | 永和县 | 重庆市 | 水城县 | 竹北市 | 石家庄市 | 涟源市 | 万山特区 | 富蕴县 | 南昌县 | 古田县 | 象州县 | 监利县 | 来凤县 | 抚松县 | 陈巴尔虎旗 | 贵阳市 | 岑巩县 | 长治县 | 札达县 | 巴楚县 | 山丹县 | 图木舒克市 | 澳门 | 民权县 | 玉龙 | 阳朔县 | 贵州省 | 竹溪县 | 玉田县 | 和平县 | 亚东县 | 来宾市 | 宣恩县 | 宁化县 | 宜君县 | 武威市 | 华亭县 | 武平县 | 元朗区 | 平遥县 | 颍上县 | 莱阳市 | 衢州市 | 岳阳市 | 基隆市 | 剑河县 | 吉林省 | 绥滨县 | 合作市 | 青冈县 | 台湾省 | 白城市 | 阜宁县 | 郯城县 | 女性 | 新野县 | 宁安市 | 上蔡县 | 揭西县 | 吉隆县 | 泰宁县 | 天全县 | 大宁县 | 周口市 | 夹江县 | 拉萨市 | 怀远县 | 息烽县 | 太仆寺旗 | 恩平市 | 米林县 | 黔西县 | 林州市 | 楚雄市 | 静乐县 | 宁安市 | 枞阳县 | 抚顺县 | 黄石市 | 龙山县 | 江陵县 | 宝应县 | 图木舒克市 | 呼伦贝尔市 | 桑植县 | 开化县 | 富宁县 | 舞阳县 | 东乌珠穆沁旗 | 开江县 | 林西县 | 瑞安市 | 泰顺县 | 黄山市 | 仙桃市 | 桦甸市 | 福贡县 | 邳州市 | 肃南 | 苏尼特左旗 | 临沭县 | 泗洪县 | 宜都市 | 蕲春县 | 比如县 | 五华县 | 清流县 | 南郑县 | 基隆市 | 张北县 | 宁安市 | 泸水县 | 托克逊县 | 宝清县 | 阳信县 | 南充市 | 同江市 | 德州市 | 安平县 | 晋城 | 进贤县 | 广昌县 | 蓬溪县 | 台安县 | 延寿县 | 井研县 | 裕民县 | 房产 | 聂拉木县 | 沙坪坝区 | 万载县 | 青海省 | 天峻县 | 阜新市 | 永兴县 | 苏尼特左旗 | 平山县 | 孟连 | 溆浦县 | 府谷县 | 汉川市 | 凤翔县 | 怀仁县 | 金寨县 | 延寿县 | 中卫市 | 什邡市 | 新蔡县 | 常熟市 | 罗江县 | 长海县 | 牟定县 | 湖南省 | 大姚县 | 迁西县 | 宝鸡市 | 湄潭县 | 抚顺县 | 车险 | 积石山 | 廉江市 | 潼南县 | 蓬莱市 | 罗源县 | 霍山县 | 日土县 | 滨海县 | 伊宁县 | 库尔勒市 | 抚宁县 | 临漳县 | 新邵县 | 大邑县 | 诸城市 | 云安县 | 香河县 | 南乐县 | 赤水市 | 锡林郭勒盟 | 隆子县 | 获嘉县 | 都江堰市 | 平果县 | 铜山县 | 四平市 | 濉溪县 | 鹤庆县 | 巴彦淖尔市 | 衡水市 | 屏山县 | 施秉县 | 祁门县 | 治多县 | 大丰市 | 鱼台县 | 乐东 | 丰台区 | 鹿泉市 | 山阳县 | 新乡市 | 信阳市 | 晋中市 | 枞阳县 | 嘉祥县 | 盈江县 | 都江堰市 | 正阳县 | 武平县 | 江北区 | 临桂县 | 陆川县 | 绥滨县 | 台湾省 | 永和县 | 尼木县 | 军事 | 蓬莱市 | 仲巴县 | 阜康市 | 绥棱县 | 连江县 | 黄山市 | 秦皇岛市 | 墨江 | 贵南县 | 新干县 | 子长县 | 丰城市 | 堆龙德庆县 | 绥芬河市 | 焦作市 | 巴南区 | 平湖市 | 怀来县 | 禄丰县 | 东丽区 | 吉隆县 | 丹寨县 | 隆德县 | 建始县 | 南召县 | 横山县 | 筠连县 | 亳州市 | 静海县 | 白银市 | 砚山县 | 哈尔滨市 | 出国 | 黎川县 | 木兰县 | 多伦县 | 沈丘县 | 东光县 | 平湖市 | 尼勒克县 | 新竹县 | 增城市 | 皮山县 | 内江市 | 金湖县 | 新兴县 | 西林县 | 巴林右旗 | 阿坝 | 铅山县 | 汽车 | 岚皋县 | 双城市 | 沾化县 | 大厂 | 铜梁县 | 吉林省 | 龙里县 | 资讯 | 布尔津县 | 奎屯市 | 咸丰县 | 竹溪县 | 县级市 | 祁阳县 | 北川 | 保亭 | 甘南县 | 荣昌县 | 怀化市 | 大城县 | 淳化县 | 黑河市 | 吴桥县 | 绥棱县 | 泗水县 | 融水 | 博兴县 | 盐亭县 | 临城县 | 武平县 | 稻城县 | 鄂托克前旗 | 壤塘县 | 丁青县 | 忻城县 | 汪清县 | 揭东县 | 三江 | 淮安市 | 澎湖县 | 天峻县 | 巴林左旗 | 杭锦后旗 | 织金县 | 江川县 | 衡阳市 | 香格里拉县 | 扶沟县 | 邓州市 | 玛多县 | 凯里市 | 江津市 | 新郑市 | 兴国县 | 南平市 | 东阿县 | 武定县 | 文成县 | 察雅县 | 耿马 | 乌苏市 | 盘山县 | 康乐县 | 呼玛县 | 株洲市 | 富宁县 | 东安县 | 香港 | 大兴区 | 琼海市 | 峨山 | 通化市 | 玛纳斯县 | 酒泉市 | 富阳市 | 吴桥县 | 布尔津县 | 古浪县 | 郯城县 | 马龙县 | 宝坻区 | 文化 | 商南县 | 襄汾县 | 北辰区 | 化德县 | 自贡市 | 武宁县 | 哈巴河县 | 景东 | 吉木乃县 | 奈曼旗 | 五莲县 | 禹州市 | 达拉特旗 | 平原县 | 奉化市 | 库伦旗 | 麟游县 | 银川市 | 忻州市 | 扎囊县 | 犍为县 | 峡江县 | 绥宁县 | 元朗区 | 长顺县 | 化德县 | 乐东 | 淮阳县 | 景洪市 | 澎湖县 | 陇川县 | 台湾省 | 京山县 | 迁安市 | 犍为县 | 衡山县 | 武陟县 | 广州市 | 都江堰市 | 天长市 | 梓潼县 | 赤峰市 | 镇坪县 | 开鲁县 | 高密市 | 镇原县 | 同心县 | 南充市 | 金堂县 | 甘德县 | 平昌县 | 隆化县 | 内丘县 | 曲靖市 | 金堂县 | 车险 | 日照市 | 麦盖提县 | 正镶白旗 | 古交市 | 兴文县 | 尼木县 | 勃利县 | 合阳县 | 五大连池市 | 淮北市 | 榆树市 | 安新县 | 禹城市 | 通河县 | 江阴市 | 育儿 | 施甸县 | 青海省 | 长葛市 | 舟曲县 | 福鼎市 | 晋城 | 霞浦县 | 正镶白旗 | 易门县 | 枝江市 | 綦江县 | 柯坪县 | 绵阳市 | 敦化市 | 东莞市 | 通化县 | 高州市 | 霍山县 | 鄂托克前旗 | 松江区 | 墨竹工卡县 | 江山市 | 朔州市 | 长武县 | 疏附县 | 景谷 | 滨州市 | 连平县 | 溧水县 | 崇州市 | 手机 | 霸州市 | 四平市 | 从江县 | 东明县 | 沛县 | 呼和浩特市 | 石狮市 | 唐河县 | 新巴尔虎右旗 | 陆良县 | 商都县 | 宁蒗 | 乌海市 | 如东县 | 和顺县 | 曲麻莱县 | 门头沟区 | 景德镇市 | 什邡市 | 密山市 | 儋州市 | 万年县 | 竹溪县 | 大埔区 | 靖安县 | 车致 | 富蕴县 | 英德市 | 新巴尔虎右旗 | 鄂尔多斯市 | 岢岚县 | 丽水市 | 隆昌县 | 灵宝市 | 莱西市 | 德令哈市 | 斗六市 | 日土县 | 南木林县 | 太仆寺旗 | 东台市 | 余干县 | 五峰 | 屏边 | 阳信县 | 江阴市 | 清苑县 | 新沂市 | 广南县 | 武安市 | 泸溪县 | 高陵县 | 囊谦县 | 盘山县 | 崇左市 | 汕头市 | 内丘县 | 凤阳县 | 上栗县 | 云阳县 | 亳州市 | 遵义市 | 宁化县 | 宜阳县 | 色达县 | 瑞安市 | 龙南县 | 保康县 | 宁远县 | 大同县 | 东莞市 | 乌什县 | 连江县 | 永德县 | 南靖县 | 扶余县 | 灵宝市 | 个旧市 | 佛冈县 | 昌黎县 | 水城县 | 武威市 | 海门市 | 尉氏县 | 布拖县 | 札达县 | 蓝山县 | 峨边 | 肥西县 | 榆社县 | 同江市 | 吉隆县 | 基隆市 | 寿宁县 | 米泉市 | 新龙县 | 奉贤区 | 泾源县 | 色达县 | 固安县 | 治多县 | 台山市 | 宿迁市 | 斗六市 | 新民市 | 张北县 | 无极县 | 门源 | 会昌县 | 洛南县 | 留坝县 | 体育 | 通渭县 | 玉田县 | 黔江区 | 钦州市 | 林西县 | 枣庄市 | 浑源县 | 石阡县 | 深水埗区 | 吴川市 | 京山县 | 拉孜县 | 丹巴县 | 信丰县 | 财经 | 华容县 | 新晃 | 梁平县 | 永济市 | 新巴尔虎右旗 | 界首市 | 峨边 | 金堂县 | 盈江县 | 尼勒克县 | 广丰县 | 瓦房店市 | 阜康市 | 鄂伦春自治旗 | 嘉峪关市 | 龙井市 | 昭通市 | 岳普湖县 | 玛纳斯县 | 镇赉县 | 印江 | 囊谦县 | 前郭尔 | 无为县 | 达孜县 | 岫岩 | 中方县 | 太白县 | 炎陵县 | 昌图县 | 大理市 | 阿鲁科尔沁旗 | 孟津县 | 高碑店市 | 淳安县 | 乌鲁木齐市 | 洞口县 | 盐津县 | 密云县 | 井研县 | 云梦县 | 常山县 | 奉贤区 | 博乐市 | 横山县 | 共和县 | 陵川县 | 沈阳市 | 泽州县 | 广州市 | 尼木县 | 阿巴嘎旗 | 宁强县 | 广水市 | 盈江县 | 舒兰市 | 辛集市 | 临颍县 | 宁德市 | 明溪县 | 池州市 | 江津市 | 永川市 | 洪江市 | 黔江区 | 宁远县 | 勃利县 | 南阳市 | 章丘市 | 弥勒县 | 霍林郭勒市 | 大渡口区 | 龙陵县 | 阿城市 | 丹凤县 | 武强县 | 临朐县 | 海安县 | 宝坻区 | 承德县 | 罗江县 | 浑源县 | 万荣县 | 波密县 | 泰安市 | 永州市 | 洛阳市 | 肇州县 | 博野县 | 曲阳县 | 泽州县 | 玛多县 | 龙南县 | 仙游县 | 大渡口区 | 环江 | 荆门市 | 凤冈县 | 张家港市 | 客服 | 汾西县 | 白山市 | 娄底市 | 清新县 | 运城市 | 邢台县 | 黑山县 | 共和县 | 云阳县 | 汤阴县 | 崇明县 | 保定市 | 措勤县 | 墨竹工卡县 | 富蕴县 | 蒲城县 | 台东县 | 武城县 | 丰顺县 | 广河县 | 关岭 | 凤台县 | 寿宁县 | 河东区 | 会泽县 | 全南县 | 甘南县 | 平阴县 | 唐山市 | 北安市 | 平昌县 | 来安县 | 营口市 | 绥中县 | 拉萨市 | 安阳市 | 马关县 | 长治县 | 莲花县 | 桐乡市 | 安图县 | 十堰市 | 衢州市 | 邢台县 | 伊宁市 | 临沂市 | 谢通门县 | 武强县 | 剑阁县 | 花莲县 | 阿鲁科尔沁旗 | 江安县 | 和顺县 | 遂川县 | 洞头县 | 如皋市 | 绥中县 | 定日县 | 施甸县 | 泌阳县 | 嘉定区 | 山阴县 | 昌江 | 山东省 | 绥化市 | 龙江县 | 肥东县 | 二手房 | 自治县 | 巴马 | 怀远县 | 湾仔区 | 汾西县 | 平罗县 | 鹤庆县 | 高邮市 | 财经 | 延吉市 | 南靖县 | 郁南县 | 玉龙 | 华容县 | 泰安市 | 宁陵县 | 兰州市 | 永济市 | 盈江县 | 黑河市 | 白河县 | 监利县 | 望谟县 | 浏阳市 | 辉县市 | 英山县 | 景德镇市 | 张家口市 | 山西省 | 诸城市 | 衢州市 | 阿坝 | 浙江省 | 岳阳县 | 白河县 | 武夷山市 | 门头沟区 | 凌源市 | 西安市 | 辉县市 | 黄梅县 | 蚌埠市 | 天全县 | 土默特右旗 | 贵南县 | 灵璧县 | 鄄城县 | 五大连池市 | 志丹县 | 板桥市 | 大荔县 | 海南省 | 恩施市 | 田林县 | 珲春市 | 克什克腾旗 | 襄垣县 | 恩施市 | 石阡县 | 鄂伦春自治旗 | 吴江市 | 陆河县 | 高安市 | 铜陵市 | 台南县 | 同江市 | 濉溪县 | 葵青区 | 潼关县 | 元阳县 | 松阳县 | 霍邱县 | 阳谷县 | 武川县 | 涞水县 | 藁城市 | 乐山市 | 行唐县 | 永济市 | 金溪县 | 海晏县 | 玉门市 | 名山县 | 渭南市 | 北海市 | 石阡县 | 镇赉县 | 莱阳市 | 彭阳县 | 登封市 | 永登县 | 慈利县 | 眉山市 | 盐源县 | 自贡市 | 大理市 | 龙山县 | 乌苏市 | 宁武县 | 安康市 | 万盛区 | 阿图什市 | 泌阳县 | 德州市 | 长武县 | 灌云县 | 板桥市 | 望奎县 | 郓城县 | 四会市 | 合肥市 | 柯坪县 | 嘉定区 | 伊金霍洛旗 | 通化市 | 且末县 | 涞水县 | 呼伦贝尔市 | 东阳市 | 商丘市 | 宁明县 | 北海市 | 宁都县 | 区。 | 新余市 | 九龙坡区 | 建始县 | 普陀区 | 上饶县 | 锦州市 | 宁波市 | 志丹县 | 南投县 | 潮安县 | 托克逊县 | 万山特区 | 康保县 | 新乐市 | 临城县 | 且末县 | 瓦房店市 | 佳木斯市 | 偏关县 | 河曲县 | 白河县 | 本溪市 | 双辽市 | 柳河县 | 通化县 | 通州市 | 惠州市 | 库伦旗 | 资溪县 | 方城县 | 贵德县 | 漳浦县 | 辽阳县 | 湟中县 | 交口县 | 信丰县 | 沂南县 | 千阳县 | 福安市 | 金溪县 | 海盐县 | 蓬莱市 | 武城县 | 舟山市 | 普宁市 | 孟村 | 紫阳县 | 郓城县 | 扎囊县 | 名山县 | 元朗区 | 新建县 | 横山县 | 栖霞市 | 都匀市 | 兴国县 | 沐川县 | 和田市 | 江永县 | 治多县 | 万山特区 | 郎溪县 | 环江 | 中牟县 | 当阳市 | 双城市 | 安阳市 | 仲巴县 | 大方县 | 黎川县 | 虎林市 | 鄄城县 | 米脂县 | 华蓥市 | 玉树县 | 松江区 | 浙江省 | 于都县 | 马公市 | 县级市 | 田阳县 | 枞阳县 | 成武县 | 建昌县 | 巴南区 | 福清市 | 汤原县 | 铜梁县 | 晋州市 | 天镇县 | 称多县 | 张家港市 | 门头沟区 | 万州区 | 旬邑县 | 万安县 | 依安县 | 边坝县 | 裕民县 | 松阳县 | 潍坊市 | 增城市 | 界首市 | 赞皇县 | 新邵县 | 钦州市 |