<cite id="3n1jl"><ruby id="3n1jl"></ruby></cite>
<thead id="3n1jl"></thead>
<progress id="3n1jl"></progress><var id="3n1jl"></var><listing id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></listing>
<var id="3n1jl"></var>
<thead id="3n1jl"></thead>
<var id="3n1jl"></var><menuitem id="3n1jl"><dl id="3n1jl"></dl></menuitem>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></strike></var><menuitem id="3n1jl"></menuitem><var id="3n1jl"><i id="3n1jl"><progress id="3n1jl"></progress></i></var>
<var id="3n1jl"><strike id="3n1jl"></strike></var>
<cite id="3n1jl"></cite>
<cite id="3n1jl"></cite><menuitem id="3n1jl"></menuitem>
新闻资讯
当前位置:主页 > 新闻资讯 >
多溴联苯醚在啮齿类动物体内的代谢动力学研
来源:未知 |发布时间:2018-11-12 13:34|点击:
(2002)认为低溴同系物具有更高的生物可利用性,而对于BDE-209则吸收差、代谢快,可降解为更易吸收和富集的低溴代同系物( Gustafsson et al.,1999;Stapleton et al., 2004).综上所述,通过研究其在啮齿类动物体内的代谢动力学,得到关于 PBDES同系物的一些动力学参数进而外推到人类,对评价人体健康风险有重要的意义PBDES在啮齿类动物(大、小鼠)体内的代谢动力学
2.1吸收与排泄
(hn和 Klasson- Wehler通过口服的方式分别给C57BL小鼠和SD大鼠染毒BDE-47,暴露5d之后,发现BDE47很容易通过胃肠道吸收,对于C57BL小鼠未吸收的部分只占口服剂量的7%,SD大鼠仅有5%没被吸收,研究还发现小鼠通过粪便和尿液排泄分别占口服剂量的20%和33%,而大鼠则为14%和低于0.5%(0 bn et al.,1998);Hakk等研究了BDE99和BDE-100在雄性SD大鼠体内代谢的情况,他们采用口服的方式分别给普通大鼠和置入胆管的大鼠染毒,结果表明,通过粪便排泄是毒物主要的消除方式,经72h暴露后,普通组的大鼠排泄占口服剂量的43%,置入胆管的大鼠排泄近86%,而通过尿液和胆汁排泄却非常低,低于1%,在排泄物中有90%以上的是母体化合物( Hakketal.,2002;2006);Task al等(2006)在一篇报告中同时研究了BDE-4799、10015在小鼠体内的吸收、排泄等情况,结果表明,经静脉注射化合物后,BDE47是4种同系物中通过尿液排泄最快的,其次是BDE99.100.153,而粪便排泄却没有规律,但是可以肯定的是,BDE153是4种同系物中通过粪便排泄最少的相比于其它同系物,BDE209却表现不同的代谢方式,由于它具有很高的分子量,这就使它在胃肠道的吸收很困难, Sandholm等(2003)在实验小鼠体内发现,经口服后生物有效性大约为26%,Mrck等(2003)也证实了BDE209相对较低的吸收速率,在他的研究中发现SD大鼠经口服“C标记的BDE209后仅有10%被吸收,主要通过粪便排泄近90%的口服剂量,表明BDE-209吸收强,排泄快PBDES容易蓄积在脂质丰富的组织中,(n等(1998)证实了这一点,研究发现,大鼠经暴露在BDE475d后,其在臘肪组织中的含量是最高的,大约是其他组织脂重的3.5倍,肺是次高浓度的组织,大约是肝和肾的2倍,其他组织包括脑血浆仅占1%,然而在小鼠试验中,脂肪组织中BDE-47的浓度与肝中相近,是肺和肾中浓度的2倍,在脑和血浆中几乎检测不到;Hakk等(2002;2006)研究BDE99,100在大鼠体内的分布,结果显示口服剂量的39%可以贮留在脂肪组织、皮肤和肾上腺中,且比其他器官蓄积的浓度要高;从06年 Staskal的报告中同样可以看出C57BL小鼠经尾静脉注射BDE47、99、100和153之后5d,从小鼠的臘肪、肌肉、皮肤、肝、肺、肾、血液和脑中均可以检测到母体化合物,4种化合物在脂肪组织中蓄积的浓度分别为暴露量的16.64%、24.69%35.06%和44%远远高于其他组织中的浓度;研究还发现BDE-153蓄积在各组织中的总浓度最高,其次为BDE-100.BDE99和BDE47,这与每一种同系物特定的排泄速率有关( Staskal et al.2006),对于发育中的小鼠,毒物经吸收进入体内后分布规律亦如此只是幼年动物对 PBDES的排泄能力较低,导致体内各组织中 PBDES的负荷相对于成年鼠要高( Staskaletal.,2006) 低溴代的 PBDES同系物吸收后被分布于多个组织包括脑,在脂肪组织中蓄积浓度最高且存在时间持久,然而对BDE209却不是这样,虽然在大鼠体内的肾上腺、肝、肾、心脏、脾脏和脂肪等组织中能检测到BDE-209,但是浓度都非常的低,像在脂肪组织中,3d暴露后仅为口服剂量的0.3%( Morck et al.,2003),说明BDE209的生物富集性不高,容易代谢而排除体
2.3代谢
关于 PBDES生物体内的代谢研究目前主要集中在两个方面:一是生物体内发生的脱溴还原产物的研究;二是生物体内发生氧化代谢产物如羟基、甲氧基代谢产物的鉴定和检测(n等(1998)在经BDE47暴露的大、小鼠的血浆中检测到3种羟基化代谢产物,肝脏和粪便中检测到5种,但是含量却非常的低,没有检测到脱溴的产物,主要都还是母体化合物,而且代谢的速率随鼠的种类不同而有差异;在经BDE99暴露的SD大鼠体内同样也只发现有限的代谢产物,在肝脏中存在痕量的羟基化代谢产物,在粪便中发现少量的单羟基的五溴和四溴联苯醚,说明在大鼠体内还发生了脱溴反应,同时在胆汁中检测到2种单羟基和3种双羟基的5溴联苯醚,质谱图上的信息还显示存在两种巯基取代的五溴联苯醚.但是其他大部分组织还只是母体化合物( Hakk et al.,2002;2003); Staskal等(2006)对BDE47、99、100和1534种同系物经C57BL小鼠体内代谢后在其粪便中的代谢产物进行了研究,结果发现,BDE99是最容易代谢的同系物,24h时后排泄的粪便中有近80%是代谢物,5d后增长到了90%,通过GC/MS在其粪便中检测出4种单羟基的同分异构
体、2种单羟基的四溴联苯醚和一种双羟基的代谢物,BDE47的代谢产物只包括3种单羟基的四溴化合物没有脱溴现象产生;BDE-100的代谢产物中有3种单羟基的同分异构体,一种单羟基且脱溴的异构体和一种双羟基的四溴联苯醚;BDE-153代谢产物包括3种单羟基的同分异构体,2种单羟基的且脱溴的异构体和一种单羟基且脱两个溴原子的异构体,并且有痕量的巯基化合物被检出,可见并不是每一种 PBDES同系物都会发生脱溴反应,反而羟基氧化的过程都会发生,这说明P450酶可能参与到 PBDES的代谢过程中,巯基代谢产物的发生表明在 PBDES的代谢过程中利用了N-乙酰-L半胱氨酸的途径BDE-209与其他低溴代联苯醚的代谢有所差别,其代谢程度比较大,代谢速度比快,M6rck等(2003)在研究经BDE209暴露的SD大鼠的粪便时发现,其粪便中代谢产物所占比例比较高,发现痕量的9溴联苯醚,并检測到脱溴的(5-8溴)单羟基化合物以及甲氧基_羟基 PBDE.在此代谢过程中脱溴有可能是第一步,而后是发生羟基氧化的过程以上的研究只是说明检测到 PBDES的代谢产物及其数量,并没有确定其在啮齿类动物体内代谢产物的结构, Goran marsh等(2006)通过GC/MS全扫方式分析经口服染毒BDE47的大鼠的粪便中的羟基化代谢产物,能够确定3种羟基化的三溴联苯醚和6种四溴的羟基化产物的结构,包括:(2OH-2,4,4三溴联苯醚,3OH-2,4,4-三溴联苯醚,4OH-2,2’4-三溴联苯醚)(6OH-2,2,4,4四溴联苯醚,2’OH-2,33,4,4’-四溴联苯醚,3OH-2,2”,4,4·四溴联醚,5OH-2,23,4,4-四溴联苯醚,4OH-2,2,4.53-四溴联苯醚,4OH-2,2,3.4四溴联苯醚)。羟基化产物的形成是由于CYP450调节转化等直接的羟基化和芳烃氧化时发生的1,2转移, Malmberg(2005)证实了以上结论,他在大鼠的血浆中能够确定4种羟基化的四溴联苯醚的结构,研究还发现羟基取代位置主要是在醚键的间位和对位上许多报道大都关注羟基化的代谢产物,而对于代谢过程中发生的醚键断裂却鲜有报道,Qiu等在通过口服BDE-153染毒BALB/c小鼠,34d之后在其血浆中发现了2,4-溴苯(2,4DBP).2,4,5TBP和6种羟基化 PBDES,Qiu( Qiu et al.,2007)又提出了PB-DEs在小鼠体内有3种代谢途径:一是醚键的断裂(图2,A);二是羟基化(图2.B);三是脱溴/羟基化(图2,C).第一种途径产生溴苯类化合物,二,三种途径形成羟基化产物,在所有羟基化产物中,4OH-2,2,3,4-四溴联苯醚含量最高,表明在羟基化过程中发生了溴的转移而且OH的位置主要在对位上,
综上所述,四溴和五溴联苯醚很容易被吸收,代谢慢且生物富集性强,容易蓄积在脂质丰富的组织中,代谢形式主要有醚键的断裂、羟基氧化和脱溴/羟基氧化3种形式,而且在羟基化的过程会发生溴的转移而且羟基氧化的位置一般在醚键的对位,相比于低溴联苯醚,BDE-209由于其相对较大的分子量,所以在胃肠道被吸收的量很少,而且也不容易进行生物累积,代谢速度相对较快,容易脱溴形成59溴联苯醚.
3结语
PBDES作为新型持久性有机污染物,已经在全球范围的环境介质中存在并对生态系统造成了一定的影响。近年来随着检測技术的发展,在人体的脂肪血清和乳汁中均检测到了 PBDES,而且其在人体中的浓度和变化趋势更是关注的焦点,已有的动物实验表明, PBDES具有内分泌干扰作用等毒性,我国作为个溴系阻燃剂生产和使用大国,而且还是承接发达国家电子垃圾的主要国家, PBDES污染问题将不容小觑,因此,应积极开展PBDES环境监測和对人体健康影响的工作目前, PBDES对人体造成的影响都是由动实验(主要是啮齿类动物)外推而得,因此研究不同的PBDEs同系物在啮齿类动物体内的代谢动力学参数是很重要的,并且不应只局限于对母体化合物的研究对于 PBDES在动物体内的代谢产物的分析也应予以重视,有研究表明由BDE47羟基氧化形成的多溴二苯醚(4 OH-BDE42)与人类甲状腺的结合蛋白具有竞争连接亲和性,进而产生对人类的内分泌干扰作用( Hakk et al.2003),因此积极开展这方面的研究对于评价 PBDES的环境危害和人体健康风险有重要的意义。
环境化学,包括微量与痕量有机污染物的分析研究,建立环境介质中污染物的分析方法,以及各种快速检测方法;污染物的环境行为研究,转化途径,降解规律,环境毒性等:水体中有毒有机物去除技术与机理,特别是微污染水体的净化技术;土壤复合污染及受损环境修复研究多溴联苯醚( PBDES)作为溴化阻燃剂(BFRs)中的一种,由于其溴原子丰度高、热稳定性好、防火效果显著,成本相对较低,被广泛应用在电子电器产品、泡沫塑料、纺织品及家具工业中( Darnerud et al.,2001;WHO/IPCS,1994)。自上世纪70年代以来,PBDES被大量生产,有关数据表明,1990年全球PBDEs的产量40000t(WHO/IPCS,1994),到200年全球 PBDES需求量增加到67000t(罗孝俊等,2009),而我国是 PBDES的生产和使用大国,2001年,阻燃剂总产量约为1.5×103t(孙福红等,2005),而到205年止,仅十溴联苯醚(BDE-209)的产量就达到了3×10t( Zou et al.,2007)。而且我国还是承接发达国家电子垃圾的主要国家,可以预见在将来一个时期内,我国环境中的 PBDES污染将呈现出持续增加的趋势PBDES是一种非反应型的添加型阻燃剂,是通过混合添加到聚合物中起阻燃作用,而不是依赖化学键合方式,因此很容易通过挥发和渗出等方式离开母体而进入周边环境( De wit,2002),并随着大气、水体的
远距离迁移造成大气、水体、土壤及生物圈的广泛污染,1981年,瑞典学者 Andersson和 Blomkist在瑞典的Ⅴ iskan河的下游检测到 PBDES( Andersson eta1.,1981).这是人类首次在环境介质中发现PBDEs,自此,就不断有报道从环境介质(空气、水体,土壤、沉积物)( De boer et al.,2009; Lorber,2008;Moon et al.. 2007: Strand berg et al., 2001: Tanabeetal.,2008; Wang et al.2008)和鱼类、甲壳类,海豹、鸟类及鸟蛋等生物体内检测出 PBDES( Bittermanet al.. 2007: Chen et al.. 2007: Guo et al.. 2007Muir et al.. 2006: Shaw et al.: 2008: Van den Steenet al., 2007: Voorspoels et al., 2006: Webster etal.2009,甚至在人体中也检测到 PBDES的存在,而且浓度呈逐年上升的趋势( Covaci et al.,2005;Covaci et al., 2008: Johnson- Restrepo et al., 2007; PBDES具有难降解性、高脂溶和蓄积性以及生物放大作用( Miz kawa et al.,2009; Wu et al.
2008; Wutai.,2009; Yu et al.2009),能够通过食物链的转移,毒害高营养级的生物,最终导致对人体健康的危害,早在1987年, Jansson等人就提出把 PBDES归结为一类全球性的环境污染物( Jansson et al.,1987),其在环境介质中的迁移分布、转化和生物毒性效应正受到人们越来越多的关注,大量研究表明,部分 PBDES同系物可造成啮齿类动物(大、小鼠)的学习、认知和运动能力的损害,并且具有甲状腺毒性,内分泌干扰作用、神经系统、免疫、生殖系统和肝脏毒性,甚至有致癌性(Covaci et al. 2008: Meerts et a/.. 2001: Stokeret al. 2005: Suvorov et a/.. 2009: Van der ven etal.. 2008,i Viberg, 2009: Zhou et al., 2001)目前, PBDES对人的危险评价均是建立在动物模型上的(主要是啮齿类动物),因此,研究不同的PBDEs同系物在啮齿类动物体内的分布和代谢情况显得尤为重要,而目前国内关于 PBDES同系物在啮齿类动物体内的代谢动力学研究尚处于起步阶段。本文重点就 PBDES在啮齿类动物体内的代谢动力学进行综述。

上一篇:啮齿类动物视网膜血管系统的发育

下一篇:没有了

在线客服

  • 客服一: QQ
  • 客服二: QQ
  • 客服三: QQ
  • 0371-55692663
  • 13673371063
大发快乐8大发快乐8app 恭城 | 化隆 | 水城县 | 神木县 | 江西省 | 北票市 | 绩溪县 | 迭部县 | 阳信县 | 延津县 | 油尖旺区 | 莱西市 | 辛集市 | 山阳县 | 定南县 | 奉新县 | 卢氏县 | 堆龙德庆县 | 越西县 | 贺兰县 | 米易县 | 丹凤县 | 定远县 | 建湖县 | 滁州市 | 湟源县 | 井研县 | 南岸区 | 吴川市 | 兴山县 | 万全县 | 图木舒克市 | 佳木斯市 | 桑植县 | 古交市 | 岳池县 | 临武县 | 承德县 | 玉环县 | 靖江市 | 凉城县 | 德安县 | 藁城市 | 墨竹工卡县 | 南和县 | 万载县 | 弥勒县 | 靖远县 | 施秉县 | 抚顺市 | 万州区 | 韶关市 | 安化县 | 黄平县 | 二连浩特市 | 如东县 | 北流市 | 沈阳市 | 天长市 | 望奎县 | 镇巴县 | 噶尔县 | 威远县 | 思南县 | 镇远县 | 大洼县 | 扬中市 | 阿勒泰市 | 嫩江县 | 庄河市 | 上高县 | 宝应县 | 林周县 | 虹口区 | 昂仁县 | 辽阳市 | 柞水县 | 台州市 | 车致 | 广宁县 | 孟村 | 额敏县 | 荥经县 | 平凉市 | 平泉县 | 如皋市 | 莱阳市 | 洛扎县 | 呼伦贝尔市 | 内乡县 | 佛山市 | 利辛县 | 乐业县 | 观塘区 | 汉川市 | 青冈县 | 宿松县 | 勐海县 | 沿河 | 赣榆县 | 平度市 | 平安县 | 纳雍县 | 石景山区 | 元谋县 | 历史 | 无锡市 | 阿荣旗 | 工布江达县 | 包头市 | 大庆市 | 山阴县 | 万安县 | 太和县 | 赤峰市 | 报价 | 蕲春县 | 大姚县 | 北辰区 | 兰州市 | 栖霞市 | 太谷县 | 平安县 | 丹棱县 | 尉犁县 | 肃宁县 | 攀枝花市 | 静安区 | 保亭 | 新乐市 | 阳原县 | 江永县 | 遂川县 | 新兴县 | 信宜市 | 石城县 | 含山县 | 温泉县 | 棋牌 | 锡林浩特市 | 原平市 | 桦南县 | 游戏 | 固阳县 | 会宁县 | 金阳县 | 油尖旺区 | 夏河县 | 响水县 | 锡林浩特市 | 云阳县 | 永顺县 | 邵东县 | 庆云县 | 五大连池市 | 页游 | 宜春市 | 合川市 | 朝阳县 | 珠海市 | 晋宁县 | 仙桃市 | 嫩江县 | 榆社县 | 武山县 | 漳浦县 | 吐鲁番市 | 瑞昌市 | 开原市 | 玉山县 | 莱阳市 | 滦平县 | 枣阳市 | 治县。 | 平罗县 | 贞丰县 | 潮安县 | 鹤壁市 | 栖霞市 | 内黄县 | 和田市 | 澄江县 | 高邑县 | 岱山县 | 古丈县 | 通州市 | 永新县 | 仁怀市 | 徐水县 | 固原市 | 黔西 | 龙海市 | 洛阳市 | 丰顺县 | 诸城市 | 农安县 | 甘孜 | 唐海县 | 且末县 | 湟中县 | 邵武市 | 景德镇市 | 北安市 | 集安市 | 双桥区 | 台山市 | 鹤岗市 | 柘荣县 | 东辽县 | 蒲江县 | 法库县 | 揭东县 | 绥阳县 | 黑河市 | 遵义县 | 瑞昌市 | 佛坪县 | 阿拉善左旗 | 沧州市 | 礼泉县 | 红桥区 | 蓝田县 | 明溪县 | 鄂尔多斯市 | 金乡县 | 贺州市 | 海南省 | 类乌齐县 | 南平市 | 广德县 | 安塞县 | 静宁县 | 门源 | 焉耆 | 周至县 | 繁昌县 | 南召县 | 罗甸县 | 湛江市 | 大荔县 | 天台县 | 钟祥市 | 清苑县 | 六安市 | 凯里市 | 新宁县 | 慈利县 | 藁城市 | 金华市 | 舞钢市 | 衡水市 | 张北县 | 日喀则市 | 连江县 | 迁安市 | 吉林省 | 大埔县 | 当涂县 | 神木县 | 桐乡市 | 玉门市 | 石柱 | 中宁县 | 泊头市 | 鄂托克前旗 | 阳春市 | 奉节县 | 延川县 | 原阳县 | 射阳县 | 中卫市 | 永德县 | 湘潭县 | 湟中县 | 纳雍县 | 昭觉县 | 米泉市 | 望城县 | 无棣县 | 葫芦岛市 | 江门市 | 阜南县 | 青川县 | 平阳县 | 油尖旺区 | 黎川县 | 突泉县 | 清水县 | 镇远县 | 辽宁省 | 洮南市 | 万年县 | 六盘水市 | 西和县 | 兴隆县 | 梧州市 | 隆德县 | 新河县 | 嘉善县 | 常宁市 | 锡林浩特市 | 陇川县 | 南平市 | 博罗县 | 铅山县 | 汽车 | 九龙城区 | 漳州市 | 长武县 | 德钦县 | 濮阳县 | 汾阳市 | 涟源市 | 石家庄市 | 密云县 | 泸州市 | 望城县 | 永州市 | 农安县 | 江阴市 | 博客 | 霍林郭勒市 | 顺平县 | 蓝山县 | 肇东市 | 衡东县 | 封开县 | 钟山县 | 闽清县 | 含山县 | 惠州市 | 南雄市 | 筠连县 | 闸北区 | 襄城县 | 凯里市 | 高碑店市 | 石景山区 | 苏尼特左旗 | 汕尾市 | 汤原县 | 张家界市 | 屏东县 | 广宁县 | 新龙县 | 临武县 | 呈贡县 | 苍梧县 | 滦平县 | 浙江省 | 遂川县 | 阿克 | 如皋市 | 平定县 | 万源市 | 西青区 | 南丹县 | 长兴县 | 北碚区 | 同江市 | 湖南省 | 天镇县 | 黄骅市 | 重庆市 | 龙海市 | 沧州市 | 西吉县 | 乌兰察布市 | 高阳县 | 讷河市 | 古丈县 | 柘城县 | 固原市 | 天镇县 | 昌图县 | 海盐县 | 南涧 | 灯塔市 | 兴义市 | 江达县 | 台湾省 | 海口市 | 泽州县 | 衡阳市 | 当涂县 | 富阳市 | 集安市 | 长治市 | 长岛县 | 平安县 | 蚌埠市 | 贡觉县 | 江津市 | 湟源县 | 綦江县 | 沙洋县 | 青海省 | 贺州市 | 临西县 | 南部县 | 延安市 | 斗六市 | 连云港市 | 会理县 | 西畴县 | 龙岩市 | 镇雄县 | 长岭县 | 集贤县 | 平远县 | 彰化县 | 乾安县 | 长春市 | 米林县 | 巴青县 | 包头市 | 璧山县 | 乌什县 | 密云县 | 雷州市 | 和田县 | 来安县 | 大田县 | 胶州市 | 海南省 | 沁阳市 | 怀宁县 | 泽库县 | 清水河县 | 邵阳县 | 南部县 | 安宁市 | 兴仁县 | 庆安县 | 东阿县 | 伊吾县 | 宝兴县 | 报价 | 施甸县 | 南昌市 | 平定县 | 八宿县 | 五大连池市 | 囊谦县 | 丹阳市 | 仪陇县 | 沙湾县 | 罗田县 | 大港区 | 永定县 | 潼关县 | 沾化县 | 桂东县 | 大同市 | 湖南省 | 共和县 | 和平县 | 潼关县 | 临泽县 | 宁夏 | 噶尔县 | 黄大仙区 | 芜湖县 | 华容县 | 姜堰市 | 锡林郭勒盟 | 黄陵县 | 砚山县 | 隆化县 | 舟山市 | 蓬溪县 | 盖州市 | 旅游 | 卫辉市 | 永平县 | 二连浩特市 | 清镇市 | 聂荣县 | 朔州市 | 新密市 | 三明市 | 沽源县 | 内乡县 | 尚义县 | 清徐县 | 洞口县 | 土默特左旗 | 黄陵县 | 温州市 | 亳州市 | 汾阳市 | 勐海县 | 诸城市 | 页游 | 宁城县 | 剑阁县 | 偏关县 | 衡阳市 | 芦山县 | 隆回县 | 松溪县 | 禹城市 | 平远县 | 涪陵区 | 锡林郭勒盟 | 辽阳市 | 武川县 | 固安县 | 堆龙德庆县 | 个旧市 | 南溪县 | 綦江县 | 措勤县 | 景谷 | 阳山县 | 靖江市 | 洞头县 | 龙井市 | 容城县 | 河北省 | 贵港市 | 盱眙县 | 嘉定区 | 镇坪县 | 会泽县 | 东乡族自治县 | 盐津县 | 江油市 | 湖北省 | 彭阳县 | 沅陵县 | 江阴市 | 万源市 | 五峰 | 阜阳市 | 博野县 | 安福县 | 杂多县 | 金坛市 | 哈尔滨市 | 南郑县 | 当雄县 | 河北区 | 阜南县 | 华亭县 | 佛学 | 霍林郭勒市 | 都昌县 | 巴楚县 | 中江县 | 枣强县 | 丁青县 | 灵台县 | 弥渡县 | 卓尼县 | 延庆县 | 乌鲁木齐县 | 景泰县 | 濮阳市 | 五大连池市 | 视频 | 边坝县 | 浠水县 | 左权县 | 鹰潭市 | 本溪市 | 安福县 | 交城县 | 山丹县 | 新和县 | 南雄市 | 揭东县 | 罗平县 | 金湖县 | 滁州市 | 华池县 | 江源县 | 墨脱县 | 潜江市 | 澳门 | 金溪县 | 通许县 | 巴马 | 平顺县 | 巢湖市 | 阜城县 | 阳信县 | 乐业县 | 天门市 | 芒康县 | 泌阳县 | 宣恩县 | 新营市 | 望江县 | 城固县 | 阆中市 | 安岳县 | 繁昌县 | 莒南县 | 胶南市 | 英吉沙县 | 龙游县 | 穆棱市 | 大悟县 | 呈贡县 | 邻水 | 盱眙县 | 台安县 | 铜梁县 | 望谟县 | 曲松县 | 沾化县 | 和硕县 | 鄂伦春自治旗 | 崇左市 | 民和 | 广汉市 | 金昌市 | 金坛市 | 沈阳市 | 深圳市 | 哈尔滨市 | 广饶县 | 育儿 | 斗六市 | 吴桥县 | 龙游县 | 鲁山县 | 虞城县 | 甘谷县 | 轮台县 | 桃园县 | 吉木萨尔县 | 大竹县 | 龙门县 | 临沧市 | 新绛县 | 罗定市 | 山东省 | 工布江达县 | 平乡县 | 丹江口市 | 方山县 | 湟中县 | 南澳县 | 崇左市 | 凤庆县 | 玛多县 | 来安县 | 上犹县 | 吉安县 | 莲花县 | 罗平县 | 喀喇沁旗 | 如皋市 | 兴宁市 | 醴陵市 | 宜昌市 | 弥勒县 | 澄城县 | 高淳县 | 康定县 | 霸州市 | 宜春市 | 石城县 | 通河县 | 乐清市 | 佳木斯市 | 鸡东县 | 文成县 | 沅江市 | 朔州市 | 潢川县 | 齐齐哈尔市 | 延津县 | 山西省 | 响水县 | 迭部县 | 东阿县 | 类乌齐县 | 垣曲县 | 犍为县 | 青海省 | 沙雅县 | 黑河市 | 门源 | 鄂托克旗 | 阿鲁科尔沁旗 | 河东区 | 南涧 | 固镇县 | 苍南县 | 靖州 | 阿拉善盟 | 汝阳县 | 安阳市 | 永新县 | 永靖县 | 太仓市 | 四子王旗 | 成安县 | 都兰县 | 扎囊县 | 新田县 | 开鲁县 | 仁化县 | 乐至县 | 南皮县 | 吉林省 | 乐安县 | 石景山区 | 南昌市 | 太保市 | 广安市 | 沂水县 | 五大连池市 | 舒兰市 | 台中市 | 红桥区 | 巍山 | 香港 | 文安县 | 延吉市 | 平度市 | 祁东县 | 都昌县 | 武平县 | 珠海市 | 乐平市 | 黄梅县 | 镇康县 | 盐亭县 | 潞城市 | 西峡县 | 黔江区 | 垣曲县 | 高台县 | 遵义县 | 阿尔山市 | 墨竹工卡县 | 探索 | 枞阳县 | 广饶县 | 岱山县 | 南开区 | 平阴县 | 五大连池市 | 天柱县 | 漳浦县 | 孙吴县 | 山东省 | 长海县 | 江口县 | 博湖县 | 柘城县 | 定结县 | 芦山县 | 杭锦后旗 | 巴林左旗 | 长顺县 | 小金县 | 乌审旗 | 光山县 | 炉霍县 | 丁青县 | 绥芬河市 | 高邑县 | 辉南县 | 中西区 | 余庆县 | 金寨县 | 郯城县 | 田阳县 | 贡嘎县 | 宜都市 | 潢川县 | 长泰县 | 册亨县 | 五寨县 | 文成县 | 闵行区 | 赣州市 | 北川 | 金华市 | 明星 | 阆中市 | 乌什县 | 通道 | 武义县 | 高州市 | 宁武县 | 闽侯县 | 永仁县 | SHOW | 台山市 | 瓮安县 | 潜江市 | 邵东县 | 江津市 | 安龙县 | 苍南县 | 平昌县 | 平顶山市 | 保定市 | 通渭县 | 武威市 | 广饶县 | 巩留县 | 恩平市 | 千阳县 | 方正县 | 云浮市 | 和林格尔县 | 达日县 | 公安县 | 长乐市 | 衡阳县 | 邮箱 | 沅陵县 | 车致 | 双流县 | 彰武县 | 开化县 | 西安市 | 藁城市 | 县级市 | 东乡族自治县 | 南部县 | 穆棱市 | 古蔺县 | 万山特区 | 许昌市 | 湖南省 | 潍坊市 | 平谷区 | 宁海县 | 稻城县 | 于都县 | 资溪县 | 苗栗县 | 龙井市 | 安仁县 | 武安市 | 华蓥市 | 华蓥市 | 临安市 | 介休市 | 永寿县 | 泸西县 | 辽阳县 | 汤原县 | 塘沽区 | 日土县 | 西乌珠穆沁旗 | 新营市 | 那曲县 | 顺平县 | 阿克陶县 | 漯河市 | 会东县 | 湖南省 | 城步 | 昂仁县 | 环江 | 远安县 | 东乌珠穆沁旗 | 望奎县 | 清流县 | 竹溪县 | 夏邑县 | 鄂尔多斯市 | 沂源县 | 珲春市 | 常宁市 | 收藏 | 东丰县 | 遂平县 | 平湖市 | 灵川县 | 呼玛县 | 航空 | 会同县 | 宝清县 | 吴桥县 | 台北市 | 仙桃市 | 茌平县 | 卢氏县 | 平定县 | 金乡县 | 连平县 | 任丘市 | 门头沟区 | 万盛区 | 赤壁市 | 通江县 | 绥芬河市 | 永寿县 | 水富县 | 汶川县 | 古交市 | 耒阳市 | 饶平县 | 专栏 | 南雄市 | 日照市 | 大竹县 | 和平区 | 哈巴河县 | 南宁市 | 信阳市 | 武定县 | 东辽县 | 鄂托克前旗 | 南雄市 | 高尔夫 | 宁武县 | 深圳市 | 正镶白旗 | 五原县 | 辉南县 | 华宁县 | 桑日县 | 栾川县 | 西藏 | 宾阳县 | 湘西 | 措美县 | 顺义区 | 汤原县 | 饶平县 | 通江县 | 大英县 | 湖南省 | 萍乡市 | 石狮市 | 荔波县 | 平和县 | 晴隆县 | 司法 | 黎城县 | 梁河县 | 乳源 | 阜阳市 | 镇坪县 | 和政县 | 明星 | 昭苏县 | 绥滨县 | 蓝山县 | 平武县 | 泰来县 | 庆安县 | 印江 | 左贡县 | 峡江县 | 彭州市 | 鹤岗市 | 新邵县 | 三门县 | 松潘县 | 福州市 | 柳江县 | 扎赉特旗 | 禄丰县 | 湄潭县 | 交口县 | 昭通市 | 台北市 | 贵阳市 | 贵德县 | 张掖市 | 巩留县 | 驻马店市 | 蒙自县 | 拉孜县 | 达州市 | 宜川县 | 龙门县 | 临沂市 | 桃源县 | 西畴县 | 蒲江县 | 汕尾市 | 镇原县 | 朝阳县 | 措勤县 | 贵溪市 | 越西县 | 丹巴县 | 左云县 | 昭平县 | 峨边 | 德昌县 | 大姚县 | 揭阳市 | 佛教 | 镇平县 | 咸阳市 | 正镶白旗 | 翁牛特旗 | 宁波市 | 浠水县 | 邵阳市 | 海林市 | 永和县 | 体育 | 酒泉市 | 承德县 | 黔江区 | 紫云 | 靖安县 | 娄底市 | 原阳县 | 博客 | 池州市 | 平阴县 | 临安市 | 河间市 | 额济纳旗 | 宁阳县 | 砚山县 | 郴州市 | 涿鹿县 | 竹溪县 | 兰州市 | 龙川县 | 定兴县 | 鄂州市 | 通州市 | 华坪县 | 仁布县 | 新化县 | 青河县 | 邵阳市 | 嵩明县 | 宁都县 | 莫力 | 旺苍县 | 长汀县 | 千阳县 | 莒南县 | 昆明市 | 辰溪县 | 抚州市 | 讷河市 | 延吉市 | 灌南县 | 南昌市 | 马公市 | 沾益县 | 永德县 | 炎陵县 | 化德县 | 澳门 | 松桃 | 阿图什市 | 磴口县 | 阳东县 | 东源县 | 休宁县 | 敦化市 | 泗洪县 | 平度市 | 滦南县 | 滕州市 | 静乐县 | 丹阳市 | 金昌市 | 抚远县 | 新余市 | 措勤县 | 清苑县 | 钦州市 | 东兰县 | 乐亭县 | 富蕴县 | 九寨沟县 | 霞浦县 | 城步 | 珲春市 | 正宁县 | 琼中 | 阿克陶县 | 武冈市 | 贵德县 | 霸州市 | 垫江县 | 镇平县 | 定远县 | 木兰县 | 连云港市 | 保山市 | 东宁县 | 昌黎县 | 周宁县 | 闽侯县 | 安宁市 | 克山县 | 平南县 | 阿瓦提县 | 武义县 | 杨浦区 | 苏尼特左旗 | 陆川县 | 宝坻区 | 钦州市 | 石楼县 | 安化县 | 枣阳市 | 白城市 | 崇明县 | 府谷县 | 南丹县 | 宁国市 | 易门县 | 德安县 | 长阳 | 勃利县 | 临颍县 | 布尔津县 | 宝兴县 | 芜湖市 | 新疆 | 巫溪县 | 玉环县 | 申扎县 | 邻水 | 天水市 | 阜平县 | 故城县 | 遵义县 | 大同市 | 溧阳市 | 徐汇区 | 黄平县 | 苏尼特右旗 | 隆林 | 聂拉木县 | 陇西县 | 育儿 | 承德县 | 隆安县 | 上栗县 | 驻马店市 | 弥渡县 | 宁海县 | 潍坊市 | 乌鲁木齐市 | 屯留县 | 高清 | 济源市 | 静安区 | 呼伦贝尔市 | 棋牌 | 密云县 | 大港区 | 仪征市 | 林甸县 | 马山县 | 山东省 | 屏东市 | 贵州省 | 岢岚县 | 慈溪市 | 峨眉山市 | 宁化县 | 花垣县 | 炎陵县 | 澄城县 | 舞阳县 | 万盛区 | 河间市 | 洞口县 | 郴州市 | 阿图什市 | 城口县 | 虎林市 | 南昌市 | 始兴县 | 永兴县 | 太谷县 | 海门市 | 堆龙德庆县 | 建始县 | 黎川县 | 太谷县 | 大洼县 | 通江县 | 五台县 | 平山县 | 共和县 | 启东市 | 迁安市 | 左云县 | 珠海市 | 莱芜市 | 开江县 | 西乡县 | 榆树市 | 大丰市 | 霍山县 | 安国市 | 柏乡县 | 绿春县 | 济源市 | 延川县 | 清新县 | 乌拉特后旗 | 肥东县 | 益阳市 | 辽宁省 | 普安县 | 玉山县 | 社旗县 | 大荔县 | 湖北省 | 峨眉山市 | 苏州市 | 峨眉山市 | 岗巴县 | 安图县 | 桓台县 | 泰和县 | 瑞昌市 | 丽江市 | 丘北县 | 南皮县 | 潼关县 | 班玛县 | 江油市 | 通海县 | 宁晋县 | 连南 | 巴彦淖尔市 | 富阳市 | 中方县 | 丰顺县 | 天柱县 | 开平市 | 莲花县 | 尼木县 | 甘孜县 | 博湖县 | 台中市 | 霍州市 | 栖霞市 | 宜春市 | 湖州市 | 彭泽县 | 长阳 | 墨竹工卡县 | 赫章县 | 阳原县 | 兴宁市 | 中阳县 | 大石桥市 | 富民县 | 习水县 | 珠海市 | 忻城县 | 博白县 | 阿拉尔市 | 汝阳县 | 丰镇市 | 双柏县 | 焦作市 | 江城 | 通化县 | 西藏 | 延吉市 | 湖州市 | 侯马市 | 尤溪县 | 利川市 | 阳信县 | 泰兴市 | 元氏县 | 华坪县 | 嵊泗县 | 嘉黎县 | 山西省 | 金堂县 | 迭部县 | 鸡西市 | 綦江县 | 昌吉市 | 卢湾区 | 开化县 | 鸡泽县 | 弥渡县 | 开化县 | 武胜县 | 大连市 | 民乐县 | 封开县 | 奉贤区 | 汉中市 | 巢湖市 | 鄂温 | 武山县 | 凌源市 | 郑州市 | 宁乡县 | 宁南县 | 冕宁县 | 湛江市 | 丰县 | 望奎县 | 阳高县 | 宁乡县 | 芮城县 | 道孚县 | 长白 | 子长县 | 沿河 | 海林市 | 榆社县 | 太保市 | 古丈县 | 手游 | 依兰县 | 乌拉特中旗 | 牙克石市 | 汪清县 | 东台市 | 鹤壁市 | 扶绥县 | 嘉兴市 | 怀远县 | 江川县 | 卢氏县 | 花垣县 | 文山县 | 论坛 | 科技 | 新民市 | 科技 | 巴楚县 | 越西县 | 固始县 | 阿巴嘎旗 | 孝义市 | 万州区 | 乌拉特前旗 | 巩留县 | 林西县 | 武功县 | 嘉定区 | 冀州市 | 叶城县 | 河北省 | 洛扎县 | 亳州市 | 贵德县 | 康定县 | 沙河市 | 雷山县 | 介休市 | 泰和县 | 修文县 | 西贡区 | 清水河县 | 广南县 | 宜川县 | 津市市 | 广饶县 | 怀宁县 | 梁河县 | 呼玛县 | 大埔区 | 洛宁县 | 富川 | 泗水县 | 遵义县 | 聂荣县 | 阿合奇县 | 岳阳市 | 玉屏 | 庄河市 | 马公市 | 五台县 | 贵阳市 | 绩溪县 | 前郭尔 | 宁明县 | 嘉荫县 | 古蔺县 | 和林格尔县 | 德江县 | 巴林左旗 | 博白县 | 绥德县 | 卢龙县 | 昆山市 | 海林市 | 河北省 | 正宁县 | 禹城市 | 屯留县 | 田东县 | 胶南市 | 佛学 | 利川市 | 子长县 | 福鼎市 | 孟州市 | 思茅市 | 布拖县 | 南部县 | 鲁山县 | 禹州市 | 阜阳市 | 安国市 | 江安县 | 长春市 | 神木县 | 普陀区 | 北流市 | 大荔县 | 土默特右旗 | 隆子县 | 吉木萨尔县 | 桦南县 | 婺源县 | 南宁市 | 遵义市 | 拜泉县 | 乌什县 | 西峡县 | 望奎县 | 梧州市 | 宁德市 | 安康市 | 鄂托克旗 | 屏边 | 宜阳县 | 仪陇县 | 隆子县 | 海南省 | 石首市 | 松江区 | 清徐县 | 边坝县 | 衢州市 | 荃湾区 | 商河县 | 萨嘎县 | 和顺县 | 彭泽县 | 资阳市 | 伊宁县 | 古交市 | 黎城县 | 平阳县 | 尚志市 | 兴隆县 | 昌吉市 | 凭祥市 | 诸暨市 | 宝鸡市 | 高邮市 | 遵义市 | 侯马市 | 洛阳市 | 江安县 | 观塘区 | 阿拉善左旗 | 肇庆市 | 遵义市 | 日土县 | 青海省 | 大埔区 | 哈巴河县 | 汝南县 | 石台县 | 广灵县 | 称多县 | 汶川县 | 胶州市 | 古交市 | 会理县 | 秦皇岛市 | 喀喇 | 怀集县 | 连云港市 | 辉南县 | 南召县 | 恩平市 | 新乐市 | 舟山市 | 额尔古纳市 | 中江县 | 临朐县 | 瑞金市 | 曲周县 | 凯里市 | 通化市 | 门头沟区 | 荥阳市 | 互助 | 榆林市 | 兴隆县 | 兰考县 | 涟水县 | 浮梁县 | 浦城县 | 承德县 | 杂多县 | 绥江县 | 桐城市 | 普洱 | 东丽区 | 云安县 | 二连浩特市 | 和静县 | 湛江市 | 什邡市 | 合阳县 | 江孜县 | 拉萨市 | 靖远县 | 台湾省 | 伊宁市 | 台江县 | 民权县 | 松溪县 | 呼玛县 | 镇康县 | 呼玛县 | 泸州市 | 鄂托克前旗 | 高台县 | 盐池县 | 永昌县 | 伊金霍洛旗 | 思茅市 | 楚雄市 | 云浮市 | 万宁市 | 利津县 | 乌拉特中旗 | 金坛市 | 斗六市 | 威远县 | 汪清县 | 修文县 | 崇文区 | 奉化市 | 红原县 | 德令哈市 | 革吉县 | 陵水 | 三台县 | 甘洛县 | 江口县 | 崇州市 | 博爱县 | 象山县 | 密云县 | 富顺县 | 公主岭市 | 汶川县 | 塔河县 | 格尔木市 | 五峰 | 三穗县 | 长阳 | 渝中区 | 西贡区 | 疏附县 | 石泉县 | 安龙县 | 延津县 | 潜山县 | 永清县 | 乐山市 | 永康市 | 易门县 | 鹰潭市 | 长宁县 | 杭锦旗 | 阳西县 | 巴中市 | 拉孜县 | 武威市 | 屏东市 | 阜新 | 泌阳县 | 沂水县 | 方城县 | 涡阳县 | 明水县 | 墨玉县 | 阳西县 | 兰西县 | 江口县 | 固安县 | 沙洋县 | 无极县 | 阿城市 | 连江县 | 江油市 | 沙洋县 | 绩溪县 | 浙江省 | 右玉县 | 维西 | 溧阳市 | 天祝 | 陇南市 | 潜江市 | 清苑县 | 博兴县 | 攀枝花市 | 安多县 | 正定县 | 梅河口市 | 北宁市 | 祁门县 | 南昌市 | 政和县 | 泗洪县 | 呼和浩特市 | 永嘉县 | 外汇 | 淮南市 | 定州市 | 沅陵县 | 海阳市 | 礼泉县 | 徐汇区 | 洛浦县 | 宝山区 | 岑溪市 | 江门市 | 武鸣县 | 梁平县 | 丹巴县 | 荣昌县 | 锦屏县 | 云阳县 | 方城县 | 富川 | 讷河市 | 迭部县 | 晋江市 | 拉萨市 | 安图县 | 隆安县 | 宜川县 | 屏东县 | 平顺县 | 岳西县 | 永和县 | 固安县 | 巴彦淖尔市 | 桐乡市 | 闵行区 | 正定县 | 宣汉县 | 罗源县 | 哈巴河县 | 闸北区 | 贵定县 | 永康市 | 开江县 | 南开区 | 舟山市 | 修武县 | 砚山县 | 达日县 | 台东县 | 丰镇市 | 瓦房店市 | 精河县 | 大荔县 | 彭州市 | 全南县 | 大港区 | 青海省 | 开封县 | 资讯 | 福清市 | 云龙县 | 武强县 | 巴青县 | 收藏 | 北辰区 | 田林县 | 广宁县 | 张家界市 | 寻乌县 | 枞阳县 | 洪洞县 | 堆龙德庆县 | 论坛 | 鄄城县 | 阿拉善右旗 | 沙田区 | 安乡县 | 库车县 | 徐汇区 | 嘉祥县 | 武定县 | 博兴县 | 商城县 | 电白县 | 灵山县 | 临颍县 | 岱山县 | 山阴县 | 泽州县 | 梁河县 | 铜鼓县 | 木兰县 | 通海县 | 霍林郭勒市 | 耿马 | 石河子市 | 射阳县 | 香格里拉县 | 科技 | 谢通门县 | 纳雍县 | 廉江市 | 新干县 | 辽阳县 | 财经 | 修水县 | 垣曲县 | 留坝县 | 兖州市 | 平陆县 | 米易县 | 阳原县 | 沈丘县 | 临泽县 | 稷山县 | 大田县 | 上蔡县 | 临武县 | 利川市 | 遂平县 | 大余县 | 云霄县 | 平湖市 | 定兴县 | 元阳县 | 古田县 | 吴桥县 | 合川市 | 安徽省 | 宁强县 | 抚松县 | 桃江县 | 三原县 | 棋牌 | 民勤县 | 成安县 | 巨鹿县 | 鄂托克旗 | 迁安市 | 手机 | 襄樊市 | 安徽省 | 宝坻区 | 名山县 | 绥棱县 | 蒲城县 | 宁德市 | 渭源县 | 灌南县 | 重庆市 | 襄垣县 | 湖州市 | 衡南县 | 保靖县 | 洛扎县 | 砚山县 | 奉节县 | 广饶县 | 甘南县 | 东乌 | 瑞安市 | 焉耆 | 邢台市 | 山丹县 | 六安市 | 大关县 | 朝阳县 | 泰安市 | 罗甸县 | 石河子市 | 精河县 | 中超 | 保亭 | 客服 | 广州市 | 梁山县 | 瑞安市 | 淮安市 | 岑巩县 | 瑞昌市 | 甘德县 | 柘荣县 | 洛川县 | 依安县 | 茶陵县 | 澄城县 | 城市 | 玛多县 | 顺平县 | 鄂托克前旗 | 重庆市 | 崇礼县 | 蒙城县 | 广水市 | 台州市 | 垣曲县 | 禄丰县 | 孟州市 | 井陉县 | 德庆县 | 高阳县 | 舞阳县 | 南木林县 | 乌兰察布市 | 麻栗坡县 | 麦盖提县 | 娄烦县 | 孙吴县 | 无锡市 | 福鼎市 | 齐河县 | 常宁市 | 北安市 | 山东 | 汕尾市 | 广丰县 | 宁蒗 | 宿迁市 | 镇安县 | 肥西县 | 合山市 | 双柏县 | 秦皇岛市 | 江山市 | 栖霞市 | 治县。 | 太康县 | 宁都县 | 永吉县 | 新闻 | 保靖县 | 晋江市 | 怀安县 | 冕宁县 | 涟水县 | 息烽县 | 平山县 | 应城市 | 嘉义市 | 绥滨县 | 偃师市 | 武鸣县 | 米脂县 | 顺平县 | 泰来县 | 辽源市 | 图们市 | 万年县 | 凌海市 | 稷山县 | 雷山县 | 闽清县 | 大港区 | 三穗县 | 明水县 | 香港 | 伊金霍洛旗 | 噶尔县 | 资源县 | 平塘县 | 文安县 | 高邮市 | 文成县 | 伊春市 | 汾阳市 | 高清 | 宜章县 | 从化市 | 响水县 | 汤原县 | 福贡县 | 汤阴县 | 广宗县 | 云阳县 | 淳安县 | 三穗县 | 柳林县 | 阳信县 | 铜梁县 | 临漳县 | 肇州县 | 铜陵市 | 滕州市 | 都昌县 | 光泽县 | 长乐市 | 探索 | 巴塘县 | 新密市 | 惠州市 | 涿鹿县 | 龙门县 | 松原市 | 沙坪坝区 | 呼和浩特市 | 吴旗县 | 抚顺县 | 德兴市 | 沅陵县 | 西昌市 | 丘北县 | 绥阳县 | 金川县 | 沅陵县 | 卢氏县 | 兴化市 | 靖远县 | 澄江县 | 息烽县 | 隆尧县 | 旬邑县 | 垦利县 | 六盘水市 | 永修县 | 邵阳县 | 哈巴河县 | 肇东市 | 商河县 | 阳江市 | 松潘县 | 贵港市 | 攀枝花市 | 辰溪县 | 高安市 | 泽州县 | 沙雅县 | 泸溪县 | 右玉县 | 蕲春县 | 宁晋县 | 新余市 | 开远市 | 高邑县 | 福建省 | 中方县 | 巴中市 | 南部县 | 开阳县 | 黑水县 | 长顺县 | 彭州市 | 东安县 | 定远县 | 静宁县 | 澄迈县 | 海口市 | 肥东县 | 鄯善县 | 苍山县 | 定西市 | 奉新县 | 府谷县 | 阿拉善盟 | 卫辉市 | 稻城县 | 伊宁县 | 厦门市 | 新安县 | 浙江省 | 淮北市 | 库尔勒市 | 尉犁县 | 大邑县 | 长宁区 | 三穗县 | 泰州市 | 得荣县 | 高邑县 | 全椒县 | 泗水县 | 资阳市 | 隆德县 | 延川县 | 工布江达县 | 甘肃省 | 冕宁县 |